close

/ˈkloʊz/

 • Tính từ
 • đóng kín
 • chật, chật chội; kín, bí hơi, ngột ngạt
  1. close prisoner: người tù giam trong khám kín
  2. close air: không khí ngột ngạt
 • chặt, bền, sít, khít
  1. a close texture: vải dệt mau
  2. a close thicket: bụi rậm
 • che đậy, bí mật, giấu giếm, kín
  1. to keep a thing close: giữ cái gì bí mật
 • dè dặt, kín đáo
  1. a very close man: người rất kín đáo
 • hà tiện, bủn xỉn
  1. to be close with one's money: bủn xỉn, sít sao với đồng tiền
 • gần, thân, sát
  1. a close friend: bạn thân
  2. a close translation: bản dịch sát
  3. a close resemblance: sự giống hệt
  4. close combat: trận đánh gần, trận đánh giáp lá cà
 • chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận
  1. a close argument: lý lẽ chặt chẽ
  2. close attention: sự chú ý cẩn thận
  3. a close examination: sự xem xét kỹ lưỡng
 • hạn chế, cấm
  1. close scholarship: học bổng hạn chế
  2. close season: mùa cấm (săn bắn, câu cá...)
 • gay go, ngang nhau, ngang sức
  1. a close contest: một cuộc đấu gay go, một cuộc đấu ngang sức
  2. a close vote: cuộc bầu ngang phiếu
 • close call
  1. (thông tục) cái suýt làm nguy đến tính mạng
 • close shave
  1. sự cạo nhẵn
 • sự suýt đâm vào nhau; sự hút chết
 • to fight in close order
  1. sát cánh vào nhau mà chiến đấu
 • Trạng Từ
 • kín
  1. close shut: đóng kín
 • ẩn, kín đáo, giấu giếm
  1. to keep (lie) close: ẩn mình
 • gần, sát, ngắn
  1. there were close on a hundred people: có tới gần một trăm người
  2. to cut one's hair close: cạo trọc lóc
 • close to
  1. close bygần, ở gần
  2. gần, ở gần
  3. close upongần, suýt soát
  4. gần, suýt soát
 • close by
  1. gần, ở gần
 • close upon
  1. gần, suýt soát
 • khu đất có rào
  1. to break someone's close: xâm phạm vào đất đai của ai
 • sân trường
 • sân trong (nhà thờ)
 • Danh Từ
 • khu đất có rào
  1. to break someone's close: xâm phạm vào đất đai của ai
 • sân trường
 • sân trong (nhà thờ)
 • sự kết thúc, lúc kết thúc; phần cuối
  1. the close of a meeting: sự kết thúc buổi mít tinh
  2. day reaches its close: trời đã tối
 • sự ôm nhau vật; sự đánh giáp lá cà
 • (âm nhạc) kết
 • to bring to a close
  1. kết thúc, chấm dứt
 • to draw to a close
  1. (xem) draw
 • Động từ
 • đóng, khép
  1. to close the door: đóng cửa
 • làm khít lại, dồn lại gần, làm sát lại nhau
  1. close the ranks!: hãy dồn hàng lại!; hãy siết chặt hàng ngũ!
 • kết thúc, chấm dứt, làm xong
  1. to close one's days: kết thúc cuộc đời, chết
  2. to close a speech: kết thúc bài nói
 • kết thúc, chấm dứt
  1. his speech closed with an appeal to patriotism: bài nói của ông ta kết thúc bằng lời kêu gọi tinh thần yêu nước
 • to close about
  1. bao bọc, bao quanh
 • to close down
  1. đóng cửa hẳn (không buôn bán, không sản xuất nữa)
 • trấn áp, đàn áp; bóp chết (một phong trào cách mạng...)
 • to close in
  1. tới gần
 • ngắn dần
 • the days are closing in
  1. ngày ngắn dần
 • rào quanh, bao quanh (một miếng đất)
 • (quân sự) tiến sát để tấn công
 • to close up
  1. khít lại, sát lại gần nhau
 • (quân sự) dồn hàng, siết chặt hàng ngũ
 • bít lại, cản (đường), làm tắc nghẽn (lối đi); lấp lại (lỗ)
 • đóng kín, đóng hẳn, đóng miệng (vết thương)
 • to close with
  1. đến sát gần, dịch lại gần
 • đánh giáp lá cà, ôm sát người mà vật
 • đồng ý (với ai); sẵn sàng nhận (điều kiện...)
 • đóng lại

Những từ liên quan với CLOSE

convenient, end, do, dear, solid, agree, related, shutter, conclude, meet, halt, familiar, devoted, shut, conclusion