cockle

/ˈkɑːkəl/

 • Danh Từ
 • (động vật học) sò
 • vỏ sò ((cũng) cockle shell)
 • xuồng nhỏ ((cũng) cockle boat; cockle shell)
 • to warm the cockles of someone's heart
  1. (xem) heart
 • lò sưởi
 • nếp xoắn, nếp cuộn
 • vết nhăn
 • Động từ
 • cuộn lại, xoắn lại, quăn lại
 • vò nhàu

Những từ liên quan với COCKLE