coddle

/ˈkɑːdl̟/

 • Danh Từ
 • người nâng niu, người chiều chuộng (kẻ khác)
 • người nũng nịu, người nhõng nhẽo
 • người lười chảy thây ra
 • Động từ
 • nâng niu, chiều chuộng
 • ((thường) + up) bồi dưỡng (sau khi ốm...)
 • tần, hầm (thức ăn)
 • to coddle oneself
  1. nũng nịu, nhõng nhẽo
 • lười chảy thây ra

Những từ liên quan với CODDLE

cosset, cook, steam, brew, simmer, poach, cotton, caress, nurse, favor