collect

/kəˈlɛkt/

 • Động từ
 • tập hợp lại
 • (thông tục) đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm
  1. to collect news: lượm tin
  2. to collect taxes: thu thuế
  3. to collect letters: lấy thư
  4. to collect stamps: sưu tầm tem
 • tập trung (tư tưởng...)
  1. to collect oneself: trấn tĩnh, bình tĩnh lại
 • suy ra, rút ra
  1. I collect from your words that...: qua những lời anh nói tôi suy ra là...
 • tập hợp, tụ hợp lại
 • dồn lại, ứ lại, đọng lại
  1. rabbish collect: rác ứ lại

Những từ liên quan với COLLECT

aggregate, converge, stockpile, muster, convoke, cluster, solicit, save, heap, group, gather, amass, convene, rendezvous, assemble