come here

 • Come here
 • Tới đây
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • Please come in
 • Mời vào
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • I'm here on business
 • Tôi ở đây để làm ăn

Những từ liên quan với COME HERE