comic

/ˈkɑːmɪk/

 • Tính từ
 • hài hước, khôi hài
  1. a comic song: bài hát hài hước
  2. comic strip: trang tranh chuyện vui (ở báo)
 • (thuộc) kịch vui
  1. a comic writer: nhà soạn kịch vui
 • Danh Từ
 • (thông tục) diễn viên kịch vui
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) số nhiều) trang tranh chuyện vui (ở báo)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) báo tranh chuyện vui

Những từ liên quan với COMIC

humorist, card, buffoon, comedian, banana, funnyman, droll, jester, jokester