Commonality | Nghĩa của từ commonality trong tiếng Anh

/ˌkɑːməˈnæləti/

  • Danh Từ
  • sự tương đồng
  • sự phổ biến

Những từ liên quan với COMMONALITY

populace
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày