communication

/kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/

 • Danh Từ
 • sự truyền đạt, sự thông tri, sự thông tin; tin tức truyền đạt; thông báo
 • sự giao thiệp, sự liên lạc
  1. to get into communication with somebody: liên lạc với ai
  2. to be in secret communication with the enemy: liên lạc lén lút với địch, tư thông với quân địch
 • sự giao thông, sự thông nhau
  1. means of communication: phương tiện giao thông
  2. there's no communication between the two rooms: hai phòng không thông nhau
 • (số nhiều) (quân sự) giao thông giữa căn cứ và mặt trận
 • communication cord
  1. dây báo hãm (trên xe lửa)
 • communication trench
  1. (xem) trench