Congratulatory | Nghĩa của từ congratulatory trong tiếng Anh

/kənˈgrætʃələˌtori/

  • Tính từ
  • để chúc mừng, để khen ngợi
    1. congratulatory letter: thư chúc mừng

Những từ liên quan với CONGRATULATORY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày