congratulatory

/kənˈgrætʃələˌtori/

  • Tính từ
  • để chúc mừng, để khen ngợi
    1. congratulatory letter: thư chúc mừng

Những từ liên quan với CONGRATULATORY