Congregational | Nghĩa của từ congregational trong tiếng Anh

/ˌkɑːŋgrɪˈgeɪʃənl̟/

  • Tính từ
  • thuộc về giáo đoàn

Những từ liên quan với CONGREGATIONAL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày