congresswoman

/ˈkɑːŋgrəsˌwʊmən/

  • Danh Từ
  • nữ nghị sĩ (Mỹ, Phi-líp-pin, Châu mỹ la tinh trừ Cu-ba)

Những từ liên quan với CONGRESSWOMAN