contrary

/ˈkɑːnˌtreri/

 • Tính từ
 • trái ngược, nghịch
  1. in a contrary direction: ngược chiều
  2. contrary winds: gió ngược
 • (thông tục) trái thói, bướng bỉnh, ngang ngược, khó bảo
  1. don't be so contrary: đừng có ngang ngược thế
 • Danh Từ
 • sự trái lại; điều trái ngược
  1. quite the contrary: trái hẳn
  2. on the contrary: trái lại
  3. to the contrary: trái lại, ngược lại
  4. there is no evidence to the contrary: không có chứng cớ gì ngược lại
  5. to interpret by contraries: hiểu ngược lại (ý người ta muốn nói)
 • Trạng Từ
 • (+ to) trái với, trái ngược với
  1. contrary to our expectations: trái với sự mong đợi của chúng tôi
  2. at contrary to...: làm ngược lại với...
 • Động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm trái (với khuynh hướng, xu hướng của ai)