cormorant

/ˈkoɚmərənt/

  • Danh Từ
  • (động vật học) chim cốc
  • (nghĩa bóng) người tham lam

Những từ liên quan với CORMORANT