Cornflower | Nghĩa của từ cornflower trong tiếng Anh

/ˈkoɚnˌflawɚ/

  • Danh Từ
  • loại cây mọc trong cánh đồng ngô

Những từ liên quan với CORNFLOWER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày