corrupt

/kəˈrʌpt/

 • Tính từ
 • bị đút lót, bị mua chuộc, ăn hối lộ
 • đồi bại, thối nát, mục nát
 • bị sửa đổi lại; sai lạc đi (bài văn, ngôn ngữ...)
 • bẩn (không khí...)
 • corrupt practices
  1. cách mua chuộc đút lót (đặc biệt là trong cuộc bầu cử)
 • Động từ
 • mua chuộc, đút lót, hối lộ
 • làm hư hỏng, làm đồi bại
 • làm hư, làm thối
 • sửa đổi sai lạc đi (bài văn, ngôn ngữ...)
 • hư hỏng, thối nát, đồi bại

Những từ liên quan với CORRUPT

taint, venal, subvert, shady, debase, rotten, ruin, nefarious, fraudulent, impair, crooked, harm, depraved, evil