Craps | Nghĩa của từ craps trong tiếng Anh

/ˈkræps/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò chơi súc sắc
    1. to shoot craps: chơi súc sắc, gieo súc sắc

Những từ liên quan với CRAPS

hogwash, garbage, bunk, nonsense, junk, poppycock, rigmarole, drivel, idiocy, bull, baloney, claptrap, bunkum
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày