Crate | Nghĩa của từ crate trong tiếng Anh

/ˈkreɪt/

  • Danh Từ
  • thùng thưa (do nhiều thanh gỗ đóng lại, còn nhiều kẽ hở, không kín hẳn); sọt (để đựng đồ sứ, hoa quả...)
  • Động từ
  • cho vào thùng thưa, cho vào sọt (đồ sứ, hoa quả...)

Những từ liên quan với CRATE

carton
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày