Crevice | Nghĩa của từ crevice trong tiếng Anh

/ˈkrɛvəs/

  • Danh Từ
  • đường nứt, kẽ hở (tường, núi đá)

Những từ liên quan với CREVICE

chink, division, chasm, crevasse, cut, split, hole, fissure, rent, cranny, abyss, interstice, gap, precipice, rift
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày