Cross–stitch | Nghĩa của từ cross–stitch trong tiếng Anh

/ˈkrɑːsˌstɪtʃ/

Những từ liên quan với CROSS–STITCH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày