crown

/ˈkraʊn/

 • Danh Từ
 • mũ miện; vua, ngôi vua
  1. to wear the crown: làm vua
  2. to come to the crown: lên ngôi vua
 • vòng hoa, vòng lá (đội trên đầu); (nghĩa bóng) phần thưởng
  1. the crown of victory: vòng hoa chiến thắng
 • đỉnh, ngọn, chóp, chỏm (núi, cây, mũ...)
 • đỉnh đầu; đầu
  1. from crown to toe: từ đầu đến chân
 • đỉnh cao nhất, sự tột cùng (của hạnh phúc...)
 • đồng curon (tiền Anh, bằng 5 silinh)
 • thân răng
 • khổ giấy 15 x 20
 • Crown prince
  1. thái tử
 • no cross no crown
  1. (tục ngữ) có khổ rồi mới có sướng; có gian khổ mới có vinh quang
 • Động từ
 • đội mũ miện; tôn lên làm vua
  1. to be crowned [king]: được tôn lên làm vua
 • thưởng, ban thưởng, tặng thưởng; mang vinh dự cho
  1. to be crowned with victory: chiến thắng huy hoàng
  2. to be crowned with success: thành công rực rỡ
  3. to be crowned with glory: được hưởng vinh quang
 • đặt lên đỉnh, bao quanh ở đỉnh
  1. the hill is crowned with a wood: đồi có một cánh rừng bao quanh ở đỉnh
 • làm cho hoàn hảo
 • bịt (răng, bằng vàng, bạc...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) giáng cho một cú vào đầu (ai)
 • (đánh cờ) nâng (một quân cờ đam) len thành con đam
 • to crown all
  1. lại thêm nữa là, cuối cùng lại thêm
 • to crown one's misfortunes
  1. lại khổ thêm nữa là, cuối cùng lại khổ nữa là
 • crowned heads
  1. bọn vua chúa

Những từ liên quan với CROWN

zenith, induct, peak, crest, climax, acme, apex, headdress, meridian, roof, inaugurate, head, culmination, pinnacle, perfection