curtained

/ˈkɚtn̩d/

 • Danh Từ
 • màn cửa
  1. to draw the curtain: kéo màn cửa
 • màn (ở rạp hát)
  1. the curtain rises (is raised): màn kéo lên
  2. the curtain fals (drops, is droped): màn hạ xuống
 • bức màn (khói, sương)
  1. a curtain of smoke: bức màn khói
 • (quân sự) bức thành nối hai pháo đài
 • (kỹ thuật) cái che (như miếng sắt che lỗ khoá...)
 • behind the curtain
  1. ở hậu trường, không công khai
 • to draw a curtain over something
  1. không đả động tới việc gì
 • to lift the curtain on
  1. bắt đầu, mở màn
 • công bố, đưa ra ánh sáng
 • to take the curtain
  1. ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)
 • Động từ
 • che màn
  1. curtained windows: cửa sổ che màn
 • to curtain off
  1. ngăn cách bằng màn

Những từ liên quan với CURTAINED

shroud, film, shutter, drapery, screen, drape, rag, decoration, roller, hanging