Deciduous | Nghĩa của từ deciduous trong tiếng Anh

/dɪˈsɪʤəwəs/

  • Tính từ
  • (động vật học) rụng vào một thời kỳ nhất định (răng sữa, sừng...)
  • (động vật học) rụng cánh sau khi giao hợp (kiến...)
  • (thực vật học) sớm rụng
  • phù du, tạm thời

Những từ liên quan với DECIDUOUS

fugitive, momentary, quick, short, flash, brief, passing, ephemeral, impermanent, flying, fleeting, evanescent
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày