Decrepitude | Nghĩa của từ decrepitude trong tiếng Anh

/dɪˈkrɛpəˌtuːd/

  • Danh Từ
  • tình trạng già yếu, tình trạng hom hem, tình trạng lụ khụ
  • tình trạng hư nát, tình trạng đổ nát

Những từ liên quan với DECREPITUDE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày