deity

/ˈdiːjəti/

  • Danh Từ
  • tính thần
  • vị thần
  • the Deity
    1. Chúa trời, Thượng đế

Những từ liên quan với DEITY

idol, Godhead