descend

/dɪˈsɛnd/

 • Động từ
 • xuống (cầu thang...)
 • xuống, dốc xuống, rơi xuống, lăn xuống, đi xuống, tụt xuống...
 • bắt nguồn từ, xuất thân từ
  1. man descends from apes: con người bắt nguồn từ loài vượn
  2. to descend from a peasant family: xuất thân từ một gia đình nông dân
 • truyền (từ đời cha xuống đời con, từ đời này sang đời khác)
 • (+ upon) tấn công bất ngờ, đánh bất ngờ
 • hạ mình, hạ cố
 • (nghĩa bóng) sa sút, xuống dốc, sa đoạ; tự làm mình thấp hèn, tự hạ mình

Những từ liên quan với DESCEND

degenerate, slide, stumble, settle, slip, dip, disembark, plummet, collapse, plunge, crash, deteriorate, sink, dive, penetrate