Detector | Nghĩa của từ detector trong tiếng Anh

/dɪˈtɛktɚ/

  • Danh Từ
  • người dò ra, người tìm ra, người khám phá ra, người phát hiện ra
  • máy dò
    1. a mine detector: máy dò mìn
  • (rađiô) bộ tách sóng

Những từ liên quan với DETECTOR

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày