did you get my email

 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • What's your email address?
 • Địa chỉ email của bạn là gì?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
you, did, my, get
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • I am glad to finally get hold of you.
 • Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • What time did you go to sleep?
 • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?
 • What time did you wake up?
 • Bạn tỉnh giấc lúc mấy giờ?
 • When did you arrive in Boston?
 • Bạn đã tới Boston khi nào?

Những từ liên quan với DID YOU GET MY EMAIL