did you send me flowers

 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • I want to send this package to the United States
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
 • I'd like to send a fax
 • Tôi muốn gửi phắc
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
you, ME, did, send
 • I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
 • I’d like to send this package to Russia
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • What time did you go to sleep?
 • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với DID YOU SEND ME FLOWERS