Nghĩa của cụm từ did you send me flowers trong tiếng Anh

 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Would you like to send it overnight or by regular mail?
 • Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường?
 • I want to send this package to the United States
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
 • I'd like to send a fax
 • Tôi muốn gửi phắc
you, ME, did, send
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
 • I’d like to send this package to Russia
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
 • Send her my love!
 • Hãy gửi đến nàng tấm lòng này!
 • I’d like to send this to Vietnam.
 • Tôi muốn gửi cái này đến Việt Nam.
 • I want to send this parcel to Australia.
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đến Úc.
 • How much will it cost to send this letter?
 • Gửi thư này hết bao nhiêu tiền?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?

Những từ liên quan với DID YOU SEND ME FLOWERS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày