dignitary

/ˈdɪgnəˌteri/

  • Danh Từ
  • người quyền cao, chức trọng
  • chức sắc (nhà thờ); trùm họ (họ đạo)

Những từ liên quan với DIGNITARY

star