Dilettante | Nghĩa của từ dilettante trong tiếng Anh

/ˈdɪləˌtɑːnt/

  • Danh Từ
  • người ham mê nghệ thuật
  • tay chơi tài tử, người không chuyên sâu (không tập trung đi sâu vào cái gì)
  • Tính từ
  • tài tử, không chuyên sâu (về một môn gì)

Những từ liên quan với DILETTANTE

rookie, greenhorn, aesthete
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày