dirty

/ˈdɚti/

 • Tính từ
 • bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩn
  1. dirty hands: bàn tay dơ bẩn
  2. a dirty war: cuộc chiến tranh bẩn thỉu
 • có mưa gió sụt sùi, nhớp nháp bẩn thỉu; xấu (thời tiết)
  1. dirty weather: trời xấu
 • không sáng (màu sắc)
 • tục tĩu, thô bỉ
  1. dirty language: ngôn ngữ thô bỉ
  2. a dirty story: câu chuyện tục tĩu
 • đê tiện, hèn hạ, đáng khinh, nhơ nhốc, xấu xa
  1. a dirty look: cái nhìn khinh miệt
 • phi nghĩa
  1. dirty money: của phi nghĩa
 • to do the dirty on somebody
  1. (từ lóng) chơi đểu với ai, dở trò đê tiện với ai
 • dirty work
  1. việc làm xấu xa bất chính
 • công việc nặng nhọc khổ ải
 • to do somebody's dirty work for him
  1. làm giúp ai một công việc nặng nhọc khổ ải
 • Động từ
 • làm bẩn, làm dơ, làm vấy bùn
 • thành dơ bẩn, thành bẩn thỉu

Những từ liên quan với DIRTY

muddy, smear, blacken, nasty, disheveled, filthy, sleazy, coarse, dusty, sloppy, greasy, messy