Discriminatory | Nghĩa của từ discriminatory trong tiếng Anh

/dɪˈskrɪmənəˌtori/

  • Tính từ
  • phân biệt, biết phân biệt, có óc phán đoán, biết suy xét, sáng suốt

Những từ liên quan với DISCRIMINATORY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày