diversify

/dəˈvɚsəˌfaɪ/

  • Động từ
  • làm cho thành nhiều dạng, làm cho thành nhiều vẻ

Những từ liên quan với DIVERSIFY

expand, mix