Diversify | Nghĩa của từ diversify trong tiếng Anh

/dəˈvɚsəˌfaɪ/

  • Động từ
  • làm cho thành nhiều dạng, làm cho thành nhiều vẻ

Những từ liên quan với DIVERSIFY

expand, mix
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày