divination

/ˌdɪvəˈneɪʃən/

  • Tính từ
  • sự đoán, sự tiên đoán; sự bói toán
  • lời đoán đúng, lời đoán giỏi; sự đoán tài

Những từ liên quan với DIVINATION

prognostication