Nghĩa của cụm từ do you accept us dollars trong tiếng Anh

 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • Sorry, we don't accept credit cards
 • Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng
 • Sorry, we only accept Cash
 • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt
 • I can’t accept the price
 • Tôi không mua được với giá này
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I'd like to exchange this for Dollars
 • Tôi muốn đổi tiền này ra đô la
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • It's 17 dollars
 • Giá 17 đồng
 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • What's the exchange rate for dollars?
 • Hối suất đô la là bao nhiêu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
 • That is worth one hundred dollars.
 • Cái đó trị giá 100 đô la.
 • That’ll be one thousand dollars.
 • Tất cả là 1.000 đô la.
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào

Những từ liên quan với DO YOU ACCEPT US DOLLARS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày