do you feel better

 • Do you feel better?
 • Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
 • How do you feel about that, Jane?
 • Cô cảm thấy thế nào về điều đó, Jane?
 • You better believe it!
 • Chắc chắn mà.
 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • Which is better, the spaghetti or chicken salad?
 • Món nào ngon hơn, mì Ý hay rau gà?
 • Which is better?
 • Cái nào tốt hơn?
 • Which one is better?
 • Cái nào tốt hơn?
 • The sooner the better
 • Càng sớm càng tốt
 • Let me feel your pulse
 • Để tôi bắt mạch cho anh
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • I feel dizzy and I’ve got no appetite
 • Tôi thấy chóng mặt và chẳng muốn ăn gì cả
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • To be honest, I’ve got a better order.
 • Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn.
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?

Những từ liên quan với DO YOU FEEL BETTER