do you have an appointment

 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
 • Do you have this in size 11?
 • Bạn có món này cỡ 11 không?
 • Have you arrived?
 • Bạn tới chưa?
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?

Những từ liên quan với DO YOU HAVE AN APPOINTMENT