do you have another one

 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • One thing lead to another
 • Hết chuyện này đến chuyện khác
 • Can I change another one if it’s not suitable for me?
 • Tôi có thể đổi cái khác nếu cái này không phù hợp với tôi được không?
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • Please show me another color
 • Làm ơn đưa cho tôi một màu khác.
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy

Những từ liên quan với DO YOU HAVE ANOTHER ONE