do you have any coffee

 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Would you like coffee or tea?
 • Bạn muốn uống cà phê hay trà?
 • I usually drink coffee at breakfast
 • Tôi thường uống cà phê vào bữa điểm tâm
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you have any cancellations?
 • Có vé nhượng lại không?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
 • Sorry, we don't have any
 • Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào
 • When I went to the store, they didn't have any apples
 • Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
 • Does it have any inside effects?
 • Nó có tác dụng phụ không?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • Do you play any sports?
 • Bạn có chơi môn thể thao nào không?
 • Are you allergic to any medication?
 • Anh có dị ứng với loại thuốc nào không?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Could you give me any off?
 • Chị có thể giảm giá cho tôi được không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Is there any mail for me?
 • Có thư cho tôi không?

Những từ liên quan với DO YOU HAVE ANY COFFEE