do you know her

 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
you, her, do, know
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • I know I can count on you
 • Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.

Những từ liên quan với DO YOU KNOW HER