do you know how much it costs

 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
you, it, do, much, how
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • I know I can count on you
 • Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
 • Do you know the wether forecast for tomorrow?
 • Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai?
 • How much do I owe you?
 • Tôi nợ bạn bao nhiêu?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?

Những từ liên quan với DO YOU KNOW HOW MUCH IT COSTS

know