Nghĩa của cụm từ do you know how to cook trong tiếng Anh

 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
you, to, do, cook, how
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • I know I can count on you
 • Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
 • Do you know the wether forecast for tomorrow?
 • Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai?
 • Do you know what I’m saying?
 • Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?
 • Do you know what I mean?
 • Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?
 • I don't know how to use it
 • Tôi không biết cách dùng nó
 • I don't know
 • Tôi không biết
 • I know
 • Tôi biết

Những từ liên quan với DO YOU KNOW HOW TO COOK

know
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày