do you know where i can get a taxi

 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • I know I can count on you
 • Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • How can I get to the park?
 • Làm thế nào tôi có thể đến công viên?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết

Những từ liên quan với DO YOU KNOW WHERE I CAN GET A TAXI

do, a, know, get