do you know where my glasses are

 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • I know I can count on you
 • Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
 • Do you know the wether forecast for tomorrow?
 • Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai?
 • I don't know how to use it
 • Tôi không biết cách dùng nó
 • I don't know
 • Tôi không biết
 • I know
 • Tôi biết
 • As far as I know,......
 • theo như tôi được biết,...

Những từ liên quan với DO YOU KNOW WHERE MY GLASSES ARE

are