do you know where theres a store that sells towels

 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • I went to the supermarket, and then to the computer store
 • Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính
that, you, where, do, a
 • I'd like to go to the store
 • Tôi muốn đến cửa hàng
 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • What time does the store open?
 • Mấy giờ cửa hàng mở cửa?
 • When I went to the store, they didn't have any apples
 • Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
 • Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết

Những từ liên quan với DO YOU KNOW WHERE THERES A STORE THAT SELLS TOWELS

know, store