do you like it here

 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Here you are
 • Đây nè
you, it, do, like, here
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • I'm here on business
 • Tôi ở đây để làm ăn

Những từ liên quan với DO YOU LIKE IT HERE