do you like the book

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • Is this your book?
 • Đây có phải là quyển sách của bạn không?
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • The book is on the table
 • Quyển sách ở trên cái bàn
 • The book is on top of the table
 • Quyển sách ở trên mặt bàn
 • The book is under the table
 • Quyển sách ở dưới cái bàn
 • There's a book under the table
 • Có một quyển sách dưới bàn
 • Whose book is that?
 • Đó là quyển sách của ai?
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?

Những từ liên quan với DO YOU LIKE THE BOOK