do you like to watch tv

 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • Would you like to watch TV?
 • Bạn muốn xem tivi không?
 • I like to watch TV
 • Tôi thích xem tivi
you, to, TV, watch, do
 • I lost my watch
 • Tôi bị mất đồng hồ
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • What kind of music do you like?
 • Bạn thích loại nhạc gì?
 • What would you like to drink?
 • Bạn muốn uống gì?
 • What would you like to eat?
 • Bạn muốn ăn gì?
 • When would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau khi nào?
 • Where would you like to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Where would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
 • Who would you like to speak to?
 • Bạn muốn nói chuyện với ai?
 • Would you like a glass of water?
 • Bạn muốn một ly nước không?

Những từ liên quan với DO YOU LIKE TO WATCH TV

like