do you need anything else

 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • Nothing else
 • Không còn gì khác
 • Are you allergic to anything?
 • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • Do you have anything to declare
 • Ông có hàng gì cần khai báo không?
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác

Những từ liên quan với DO YOU NEED ANYTHING ELSE