Nghĩa của cụm từ do you speak english trong tiếng Anh

 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • Do you want to become an English teacher?
 • Bạn có muốn trở thành một giáo viên Tiếng Anh không?
 • Do you have an English - Vietnamese dictionary?
 • Ông có bán từ điển Anh – Việt không?
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • Who would you like to speak to?
 • Bạn muốn nói chuyện với ai?
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?

Những từ liên quan với DO YOU SPEAK ENGLISH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày